OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti World CZ s.r.o.,se sídlem Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5, IČO 267 31 851,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 90205

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti World CZ s.r.o.,se sídlem Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5, IČO 267 31 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 90205, (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen"kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím -fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stlpovitestromky.sk, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.stlpovitestromky.sk (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,v takovém případě se řídí vztah mezi touto osobou a prodávajícím zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zbožízůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky, není-li dále stanoveno jinak. V případech, kdy má být zboží doručováno mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, budou náklady spojené s balením a dodáním zboží sjednány individuálně.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.1. objednávaném zboží,

3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit Gopay" nebo "Objednat a zaplatit (ČP)" nebo "Objednat a zaplatit (GLS nebo PPL nebo ULOŽENKA)" dle kupujícím zvoleného způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradi tprodávajícímu následujícími způsoby:

1.1. v hotovosti v sídle prodávajícího,

1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutuve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad -fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad -fakturu doručí prodávající kupujícímu spolu s dodáním zboží.

9. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy v předem dohodnuté výši nebo zaplacení celkové částky k úhradě před objednáním nebo dodáním zboží.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smluv:

1.1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

1.2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

1.3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

1.4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

1.5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

1.6. spočívajících ve hře nebo loterii.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem (dle ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání),v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]. V případě odstoupení od smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem -fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, neopotřebené a nespotřebované, nesmí vykazovat známky použití, a, je-li to možné, v původním obalu.

4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl.4.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. PROGRAM GARANCE SPOKOJENOSTI

1. Prodávající poskytuje kupujícímu program Garance spokojenosti. V rámci programu Garance spokojenosti se prodávající zavazuje, že kupujícímu vrátí celou kupní cenu, pokud splní podmínky stanovené v tomto článku obchodních podmínek (dále "garance").

2. Kupující není oprávněn uplatnit garanci tehdy, pokud ve vztahu ke konkrétnímu druhu zboží (bez ohledu na kvantitativní obsah balení) garanci již jednou úspěšně uplatnil. Úspěšným uplatněním garance se rozumí, že kupujícímu byla v souladu s tímto článkem obchodních podmínek vrácena kupní cena.

3. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny, oznámí-li písemně prodávajícímu, že využívá garance a současně prodávajícímu vrátí zboží, ohledně něhož garanci uplatňuje, to vše do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem -fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, alespoň v rozsahu (množství) stanoveném v bodu 4 tohoto článku obchodních podmínek a, je-li to možné, v původním obalu.

4. V případě, že kupující splnil veškeré podmínky garance, smlouva se od počátku ruší. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemá nárok na vrácení poštovného a balného, ani jiných nákladů spojených s vrácením zboží.

5. Nárok na garanci nevzniká kupujícímu, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a kterýpři objednávání zboží jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

6. V ostatním se užije článek IV. obchodních podmínek obdobně.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

2. Dodání zboží lze uskutečnit těmito způsoby:

2.1. Osobním odběrem zboží v sídle prodávajícího -,

2.2. Česká pošta, s.p. -doručení v rámci území České republiky -,

2.3. Doprava do práce/domů -společností PPL Czech Republic s.r.o. nebo GLS -doručení v rámci územíČeské republiky -,

2.4. Česká pošta, s.p. -doručení v rámci území Slovenské republiky.

2.5. Uloženka -osobní vyzvednutí ve vybraných pobočkách sítí Uloženka

2.6. Doprava do práce/domů -společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. -doručení v rámci území Slovenské republiky.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba skončí uplynutím lhůty k použití uvedené na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Naskové 1100/3, Praha 5, 150 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby vady na zboží, má kupující, v závislosti na povaze vady, při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady tato práva:

7.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

7.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

8. Za vady zboží se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalovém letáku.

9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího v záruční době. Současně s uplatněním těchto práv musí kupující předat prodávajícímu vadné zboží, doložit okamžik prodeje zboží, jakož i že zboží koupil od prodávajícího.

10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího současně snabytím vlastnictví.

3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §53a odst. 1 občanského zákoníku.

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. DORUČOVÁNÍ

1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Úhradou smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není dotčen nárok na náhradu škody.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování World CZ s.r.o., Naskové 3, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty [email protected]., telefon 257 221258.

6. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

V Praze dne 01.01.2020